503 666 763     [email protected]     38463390

0 produktów: 0,00 zł

Regulamin zakupów sklepu internetowego MADO Radosny Świat

 

Sklep Internetowy MADO Radosny Świat działający pod adresem: www.e-mado.pl zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem” prowadzony jest przez firmę MADO z siedzibą w Zielonkach 32-087, ul. Do Cegielni 17F. Nip: 945-184-55-89, Regon: 122135429.

 

§ 1 - INFORMACJE O PRODUKTACH.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego MADO Radosny Świat stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego MADO Radosny Świat:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Konsumenta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Konsumenta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 

§ 2 - WARUNKI REALIZCJI ZAMÓWIEŃ.

1. Konsument może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego MADO Radosny Świat przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia przez Konsumenta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie internetowej Sklepu zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.

4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Konsument otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W przypadku braku otrzymania w/w informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Konsumenta, a wysyłka zamówionego towaru następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po złożeniu zamówienia,
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem (przelew tradycyjny) - po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie bankowym Sklepu.

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Konsumenta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Konsumenta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Konsumenta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Konsumentowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Konsumenta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Konsumenta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Konsumenta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Konsument nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

8. W przypadku gdy Konsument nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Konsumentem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Konsumentowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Konsument zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez niego. Konsument może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu. 

9. W przypadku gdy Konsument nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Konsumentem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep może anulować zamówienie w całości. 

10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 7 regulaminu. 

11. W przypadku podania przez Konsumenta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 3 - CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep zamieszcza na stronie internetowej e-mado.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Konsumenta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany pod adres wskazany przez Konsumenta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Konsumenta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 4 - WARUNKI REKLAMACJI.

1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep. 

2. Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Konsument powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji do Sklepu

 (wzór formularza „REKLAMCJA”).

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres MADO, ul.Do Cegielni 17F, 32-087 Zielonki (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 5 - WARUNKI GWARANCJI.

1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Konsument może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Konsument reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Konsument według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 4 regulaminu.

 

§ 6 - REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Konsument może zrezygnować z zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przekazane do wysyłki.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym MADO Radosny Świat w czasie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia,

b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia  (wzór formularza „ZWROT TOWARU"). 

4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu. 

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. 

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

7. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 7 - ZWROTY NALEŻNOŚCI.

1. Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

 

§ 8 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, BEZPIECZEŃSTWO.

1. Dane osobowe Konsumenta umieszczone są w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych Sklepu, która nie jest w żaden sposób udostępniana osobom nieupoważnionym. Dane te przetwarzane są tylko i wyłącznie dla potrzeb Sklepu w celu wystawienia dokumentu zakupu oraz dostarczenia zamówionego towaru.

2. Gromadzone dane sa przechowywane z należytą starannością i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Konsument w każdej chwili ma prawo do wglądu oraz korekty swoich danych, jak również w każdym momencie ma prawo zażądania ich usunięcia.

 

§ 9 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego MADO Radosny Świat nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.e-mado.pl

5. Wszystkie pytania, uwagi, komentarze prosimy kierować na nasz adres: 
 
MADO Radosny Świat
Ul. Do Cegielni 17F
32-087 Zielonki
e-mail: [email protected] 
Tel. +48 503 666 763
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2312.2014 roku.
POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Drogi Użytkowniku!  
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Konrad Matejczuk MADO 
ul. Do Cegielni 17F
31-228 Kraków
NIP: 9451845589 
REGON: 122135429


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania: 
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
• realizacja Twoich zamówień,
• przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych: 
a. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),,
e. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
    (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
        - marketingu bezpośrednim,
        - przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
        - badaniu satysfakcji klientów.

Podanie danych:
• dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 
• brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
• brak możliwości korzystania z usług Sklepu
• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody: 
• w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić opinię w Sklepie – jego treść oraz Twoje imię lub nick mogą zostać opublikowane w Sklepie – będą więc widoczne dla innych użytkowników.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą w Sklepie przez Strony lub
c. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
d. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania 
    Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:  
a. dostępu do Twoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania, 
e. żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo: 
a. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
    • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na 
      art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), 
    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane 
      z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


CIASTECZKA 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 
  • usunąć pliki cookies,  
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
  • statystycznych,
  • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 
a. podmiot zapewniający dostawę towarów
b. dostawca płatności, którą użytkownik wybierze
c. podmiot zapewniający system ratalny
d. hostingodawca
e. biuro księgowe
f. podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu *
g. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
h. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 
Napisz na adres e-mail: [email protected]